• مدیریت فناوری و نوآوری
IRAMIT کارگاه آموزشی نوآوری یا حذف از بازار منابع انسانی منابع انسانی نوآوری بازاریابی نوآوری طراحی مدل کسب و کار بالنده سازی اعضای هیات مدیره بازاریابی ترکیب هیات مدیره ترکیب هیات مدیره حاکمیت شرکتی شایستگی های هیات مدیره شایستگی های هیات مدیره
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 8 + 14