• مدیریت فناوری و نوآوری
IRAMIT کارگاه آموزشی نوآوری یا حذف از بازار منابع انسانی منابع انسانی نوآوری بازاریابی نوآوری ترکیب هیات مدیره ترکیب هیات مدیره حاکمیت شرکتی شایستگی های هیات مدیره شایستگی های هیات مدیره
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 20 + 4